Algemene voorwaarden

1 ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 Deze leveringsvoorwaarden gelden voor en maken deel uit van alle offertes of alle overeenkomsten over uit te voeren werkzaamheden of producten door Rebelation CV, hierna te noemen ‘Rebelation’, die daaruit ontstaan. Daaronder vallen met name diensten, communicatie- en marketing adviezen en uitingen zoals logo, visitekaartjes, brochures, advertenties, magazine, kranten, technische documentatie, webdesign, hosting, domeinnaam, teksten en vertalingen, fotografie, online marketing campagnes, video, drukwerk, tekeningen of virtuele producten.

Art. 1.1 Als een opdrachtgever afwijkende leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden of inkoopvoorwaarden volgt die afwijken van deze leveringsvoorwaarden van ‘Rebelation’, dan binden die andere voorwaarden ‘Rebelation’ niet, tenzij ‘Rebelation’ deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

Art. 1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon die met ‘Rebelation’ een overeenkomst aangaat of aan wie ‘Rebelation’ een offerte heeft uitgebracht waarvoor deze leveringsvoorwaarden gelden.

Art. 1.3 Onder opdrachtnemer wordt verstaan diegene die namens ‘Rebelation’ de offerte of overeenkomst ondertekent.

Art. 1.4 Deze leveringsvoorwaarden zullen worden geacht aan een opdrachtgever bekend te zijn, en tussen ‘Rebelation’ en een opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra een opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen waarin naar deze leveringsvoorwaarden wordt verwezen.

Art. 1.5 De rechtsverhouding tussen ‘Rebelation’ en een opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Art. 1.6 Bij geschillen tussen ‘Rebelation’ en een opdrachtgever zal een bevoegd rechter uit het arrondissement Gelderland-Arnhem het geschil beslechten.

 

2 OFFERTES

Art. 2 Het enkel uitbrengen van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie, prijslijst, brochure, advertentie e.d. geldt niet als offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen ‘Rebelation’ en een opdrachtgever.

Art. 2.1 Een offerte is een aan een opdrachtgever gedaan voorstel om een overeenkomst aan te gaan, zodanig dat onmiddellijk een overeenkomst tot stand komt, als de opdrachtgever de offerte mondeling aanvaardt en ‘Rebelation’ dit schriftelijk bevestigt, of als de opdrachtgever de offerte schriftelijk aanvaardt.

Art. 2.2 Offertes zijn steeds vrijblijvend en kunnen steeds gewijzigd worden aanvaard. Een offerte wordt geacht te zijn verworpen, als deze niet binnen een maand na datum van de offerte is aanvaard.

 

3 HOSTING EN DOMEINNAAM

Art. 3 Op onze hosting- en domeinnaamdiensten zijn de algemene voorwaarden van Omzetgroeier van toepassing. Deze zijn te vinden op www.omzetgroeier.nl.

 

4 OVEREENKOMST

Art. 4 ‘Rebelation’ behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, betaling vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen.

Art. 4.1 ‘Rebelation’ verplicht zich goed werk te leveren overeenkomstig de geldende professionele normen en overeenkomstig de briefing van de opdrachtgever.

Art. 4.2 Overeengekomen meer-/minderwerk zal worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht volgens de geldende tarieven van ‘Rebelation’, behalve als overeen is gekomen dit meer-/minderwerk additioneel, op basis van een vaste prijs, uit te voeren. ‘Rebelation’ verbindt zich het meer-/minderwerk uit te voeren, behalve in situaties van overmacht.

 

5 ANNULERING

Art. 5 Een opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat ‘Rebelation’ begonnen is met de uitvoering ervan, als de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De annuleringskosten belopen 25% van het geoffreerde bedrag excl. BTW.

Art. 5.1 Annulering door een opdrachtgever van een overeenkomst tot vervaardiging van periodieke producten, zoals bijvoorbeeld hosting e/o online marketing campagnes, is slechts mogelijk met een opzegtermijn van één jaar.

 

6 GEHEIMHOUDING

Art. 6 ‘Rebelation’ verplicht zich ertoe om al die gegevens van de opdrachtgever geheim te houden waarvan hij weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht. Indien ‘Rebelation’ werkzaamheden met medeweten van opdrachtgever uitbesteed aan één van haar vaste samenwerkingspartners, gelden de algemene voorwaarden van deze partij en is ‘Rebelation’ niet aansprakelijk voor nakoming.

Art. 6.1 De term ‘gegevens’ uit art. 6 geldt voor alle informatie die de opdrachtgever aan ‘Rebelation’ verstrekt, 

behalve:

• informatie waarvan ‘Rebelation’ kan aantonen dat hij deze al had voordat de overeenkomst werd gesloten;

• informatie waarvan ‘Rebelation’ kan aantonen dat deze uit een openbare bron komt;

• informatie waarvan ‘Rebelation’ kan aantonen dat deze van een derde werd verkregen;

• informatie waarvan de wetgever geheim-houding niet toestaat.

Art. 6.2 Als de wet Rebelation daartoe verplicht, dan kan Rebelation niet gehouden worden aan dit artikel. 

 

7 LEVERING

Art. 7 Leveringstermijnen in offertes, bevestigingen of overeenkomsten worden naar beste weten vastgesteld en zijn niet fataal. ‘Rebelation’ verbindt zich de overeengekomen en door haarzelf uit te voeren werkzaamheden met zorg en zonder vertraging uit te voeren. Als de oplevering wordt vertraagd door:

1. extra of toegevoegd werk;

2. instructies van de opdrachtgever buiten de specificaties van de opdracht;

3. verzuim van de opdrachtgever in de nakoming van de contractvoorwaarden;

4. iedere oorzaak die buiten de redelijke controle van ‘Rebelation’ ligt;

kan ‘Rebelation’ niet aansprakelijk worden gesteld voor de opgetreden vertraging en voor enige schade die de opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt.

Art. 7.1 Na levering van het gerede ‘Rebelation’ -product, heeft de opdrachtgever een acceptatietermijn van tien werkdagen om dit gerede product nauwkeurig en zorgvuldig op onjuistheden, fouten, afwijkingen, onzorgvuldig-heden of gebreken te onderzoeken en deze aan ‘Rebelation’ te melden. Indien nodig, zal ‘Rebelation’ de nodige correcties nauwgezet aanbrengen. Bij goedkeuring of als de opdrachtgever binnen deze acceptatie-termijn van tien werkdagen geen opmerkingen meldt, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd en is ‘Rebelation’ ontslagen van iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die kunnen voortvloeien uit tekst of inhoud van dit ‘Rebelation’ -product.

Art. 7.2 Afwijkingen die -alle omstandigheden in aanmerking genomen- in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ‘Rebelation’ -product, worden steeds geacht van geringe betekenis te zijn.

Art. 7.3 ‘Rebelation’ bewaart een back-up van alle aan de opdrachtgever geleverde gerede producten tot maximaal één jaar na levering. Als de opdrachtgever wil updaten, dan kan hij hiervan gebruik maken.

 

8 KOSTEN, PRIJZEN, BETALING

Art. 8 Aan een oriënterend gesprek over kennismaking met het gevraagde werk en/of een presentatie van de opdrachtgever zijn geen kosten verbonden. Als een opdrachtgever een verslag van het gesprek verlangt of voorstellen voor een vervolggesprek, dan geldt het op dat moment gebruikelijke uurtarief van ‘Rebelation’.

Art. 8.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, belastingen of premies.

Art. 8.3 Facturering vindt plaats overeenkomstig het in de offerte voorgestelde betalingsschema.

Art. 8.4 Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogramma’s, ondeugdelijke wijze van aanlevering van materialen, producten, informatie of diensten door de opdrachtgever: al deze situaties veroorzaakt door de opdrachtgever die ‘Rebelation’ noodzaken tot meer werkzaamheden of meer kosten dan ‘Rebelation’ bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Art. 8.5 De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan ‘Rebelation’ betaling in termijnen verlangen d.m.v. een betalingsschema.

Art. 8.6 Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt wegens te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor advocaten, deurwaarders, incassobureaus, worden gesteld op ten minste 15% rente van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-.

Art. 8.7 Rebelation heeft het recht om bij nieuwe offertes en opdrachten prijswijzigingen door te voeren.

 

9 VRIJWARING, AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT

Art. 9 ‘Rebelation’ enerzijds is in geen enkel opzicht aansprakelijk, noch op grond van de wet noch wegens overeenkomst, en de opdrachtgever anderzijds vrijwaart ‘Rebelation’ voor financiële nadelen of schade die indirect of direct voor de opdrachtgever ontstaan door het gebruik van ‘Rebelation’ -product of die voor een derde ontstaan wegens het gebruik van een ‘Rebelation’ -product (zogenaamde vervolg-schade); hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade.

Art. 9.1 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om het geleverde gerede ‘Rebelation’ -product binnen uiterlijk een acceptatietermijn van tien werkdagen te controleren op onjuistheden, fouten, afwijkingen, onzorgvuldigheden en gebreken en dit schriftelijk te melden. Na acceptatie aanvaardt de opdrachtgever alle aansprakelijk-heden die daaruit voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart ‘Rebelation’ van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Art. 9.2 ‘Rebelation’ is niet aansprakelijk voor onjuistheden, fouten, afwijkingen, onzorgvuldigheden of gebreken die de 

opdrachtgever niet heeft opgemerkt in reeds geaccepteerde producten. 

Art. 9.3. Het product van ‘Rebelation’ geldt in elk geval als geaccepteerd, als de opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, het bewerkt of verwerkt heeft, aan derde heeft geleverd of in gebruik heeft gegeven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren binnen de genoemde acceptatietermijn van tien werkdagen.

Art. 9.4 De opdrachtgever draagt de risico-aansprakelijkheid over de inhoud en/of uitvoering van het geleverde ‘Rebelation’ -product, als deze haar oorzaak vindt in door ‘Rebelation’ niet, niet juist, niet tijdig, of niet volledig ontvangen specificaties of andere mededelingen vanwege de opdrachtgever door middel van een technisch communicatiemiddel zoals telefoon, e-mail of ander transmissiemedium.

Art. 9.5 ‘Rebelation’ is nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van toeleveranciers van ‘Rebelation’, hun ondergeschikten of andere personen die door of vanwege hen te werk zijn gesteld.

Art. 9.6 Indien de opdrachtgever toestemming verleent aan ‘Rebelation’ om een aansluiting te realiseren voor het accepteren van creditcards, van zowel POS, MO/TO en/of Ecommerce waardoor de opdrachtgever de besparing kan realiseren dan zijn alle kosten en eventuele risico’s en/of aansprakelijkheid voor de opdrachtgever.

Art. 9.7 ‘Rebelation’ is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet bereikbaar zijn van de website of (deels) niet functioneren van de website. ‘Rebelation’ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot de website van klant (hacken). ‘Rebelation’ is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website en de site van de opdrachtgever. ‘Rebelation’ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de website door de opdrachtgever of zijn klanten of derden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn data. Bij verlies van data zal ‘Rebelation’ alles doen om de opdrachtgever te helpen om op basis van back-ups de data weer terug te zetten vanaf het laatste back-up moment. ‘Rebelation’ is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.

Art. 9.8 ‘Rebelation’ is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen; waaronder een tekortkoming van externe hostingproviders en toeleveranciers van ‘Rebelation’ en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

Art. 9.9 Dit artikel is niet van toepassing bij opzet of bewuste roekeloosheid van Rebelation.

 

10 TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Art. 10.1 ‘Rebelation’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als dat haar oorzaak vindt in buitengewone of voor ‘Rebelation’ onvoorzienbare moeilijkheden die voortkomen uit de aard van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen, producten, informatie of diensten; of als dat haar oorzaak vindt in overmacht (zoals brand, staking, ongeval, uitsluiting, invaliditeit, overlijden, epidemie, bedrijfsstoring bij ‘Rebelation’ of bij  toeleveranciers, oorlog, stremming in het vervoer, stagnatie bij openbare nutsbedrijven, machinestoring, opstand, maatregelen vanwege de overheid). Overmacht geeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

Art. 10.2 ‘Rebelation’ is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst of kennisgeving en zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, als de opdrachtgever in gebreke blijft in de naleving van zijn verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie gaat, zijn bedrijf aan een derde overdraagt, failliet gaat, zijn bedrijf stillegt, surseance van betaling krijgt, of als conservatoir of executioneel beslag wordt gelegd, onverminderd het recht van ‘Rebelation’ op schadevergoeding.

Art. 10.3 Reclames moeten uitsluitend schriftelijk bij ‘Rebelation’ worden ingediend, uiterlijk binnen tien werkdagen na de factuurdatum (datum poststempel bij verzending per post). Na deze datum hebben ingediende reclames geen rechtsgevolgen; na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

 

11 intellectuele eigendomsrechten

Art. 11 Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld of niet geheel is betaald of in geval van annulering, blijven alle rechten bij ‘Rebelation’.

Art. 11.1 Door ‘Rebelation’ vervaardigde of verstrekte concepten, teksten, tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, modellen, berekeningen, lay-outs, webdesign, fotografie, video of online marketing campagnes zijn eigendom van ‘Rebelation’. ‘Rebelation’ is de auteursrechthebbende met alle daaruit voortvloeiende rechten, voor zover hiervoor het auteursrecht geldt.

Art. 11.2 Alle rechten voortvloeiend uit het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht blijven, ook na beëindiging van de overeenkomst, in eigendom van ‘Rebelation’. Opdrachtgever is gerechtigd deze in ‘bruikleen gegeven’ rechten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden. Ze is niet gerechtigd deze over te dragen, direct of indirect, aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Rebelation’. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdacht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

Art. 11.3 De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

 

12 PERSONEEL

Art. 12 Zolang een opdracht wordt uitgevoerd en gedurende één jaar na levering of beëindiging van een opdracht, zal het iedere partij verboden zijn om – direct of indirect – enige arbeids- of andere samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een persoon die bij de opdracht uit hoofde van de andere partij betrokken was.

 

13 ACQUISITIE

Art. 13 Na sluiting van de overeenkomst tussen ‘Rebelation’ en de opdrachtgever, heeft ‘Rebelation’ het recht om op bescheiden en gepaste wijze de firmanaam van de opdrachtgever op zijn klantenlijst te plaatsen. ‘Rebelation’ is gerechtigd om een beknopte beschrijving van deze opdracht en een exemplaar van het product, voor acquisitie van nieuwe klanten te gebruiken.

Heb je een vraag?